Услуги


Дейността на Евротон Консултинг е фокусирана основно в сферата на интелектуалната собствeност. Ние консултираме нашите клиенти в областта на индустриалната собственост, авторските права, защитата от нелоялна конкуренция и осъществяваме професионално представителство пред Патентно ведомство, Съда, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Агенция "Митници" във връзка със закрила и нарушения на обектите на ИС (марки, дизайни, патенти), в случаи на нарушения на авторски права и нелоялно пазарно поведение.

Освен това осъществяваме професионално представителство и пред европейски институции като Европейското Патентно Ведомство (EPO), Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) и Съда на Европейските общности (ECJ) във връзка с марки и дизайни на Общността и европейски патенти за изобретения, както и спорове, свързани с тези обекти.

Пълномощно